ZÁPIS DĚTÍ

Přijímání dětí do MŠ se řídí Vnitřní směrnicí ředitelky mateřské školy o přijímání dětí do MŠ. Směrnice zde

Dítě může být přijato do MŠ na základě Zápisu dětí do MŠ, který vyhlašuje ředitelka MŠ 1x ročně v zákonném termínu 2.-16.5. Termín zápisu je vždy zveřejněn na webových stránkách MŠ, časopisu MŠ Školkovinky, na vývěskách v obci a v informačním zpravodaji obce Hřebeč(Obšťastník).

Preferujeme zápis osobní, ale lze přihlásit dítě i distanční formou:

 • do datové schránky (rodiče si ji mohou zřídit zdarma)
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail, v tom případě je nutné do 5dnů přihlášku osobně potvrdit)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, nestačí jen vhodit do schránky MŠ)
 • osobním podáním ve škole ( dle stanoveného termínu a dohodnutého času)

U zápisu rodiče předloží:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost zde nebo lze osobně vyzvednout vytištěnou v MŠ. 
 2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (formulář viz. záložka Dokumenty)
 3. Rodný list dítěte ( v případě dálkového podání žádosti stačí prostá kopie, stane se součástí spisu)
 4. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Přihlášku k zápisu si mohou rodiče po stanovení termínu zápisu vyzvednout i osobně v MŠ,kde se zároveň mohou zapsat na časový harmonogram zápisu. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí-nepřijetí dítěte v rámci správního řízení do 30-ti dnů ode dne zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračním číslem dítěte na veřejně přístupném místě na budově MŠ a na webových stránkách školy. Děti jsou přijímány obvykle k 1.9. V případě uvolněného místa lze přijmout dítě i během školního roku.

Zápis dětí ohrožených ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

Probíhá ve stejném termínu

1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost zde nebo lze osobně vyzvednout vytištěnou v MŠ v česko-ukrajinské verzi

2. vyjádření českého lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (formulář společný i pro normální zápis)

3. vízový doklad dítěte s povolením k dočasnému pobytu

4. doklad o určení místa dočasného pobytu pro určení spádovosti 

5. doklad totožnosti opravňující k zastupování dítěte (lze i prarodič, zletilý sourozenec)

Děti budou přijaty, pokud se nenaplní kapacita při normálním zápisu.

 • Dítě je před zahájením školního roku předškolák nebo má odklad školní docházky a předškolní vzdělávání je pro něj povinné a je ze spádové oblasti MŠ
 • Dítě je před zahájením školního roku ve věku 3-5let a je ze spádové MŠ přijímáno od nejstaršího
 • Dítě je tříleté v průběhu prvního pololetí a je ze spádové oblasti ( na přijetí dítěte není právní nárok)
 • Dítě má před zahájením školního roku 3-6 let a nepatří do spádové MŠ

Kapacita místní MŠ je 71 dětí. V případě převisu zájemců o přijetí budou v souladu se zákonem č.198/2009 Sb.,(antidiskriminační zákon),ustanovení § 7 odst.1 přednostně přijímány děti od nejstaršího do tří let ze spádové oblasti, poté  spádové děti, které dovrší tří let v prvním pololetí, poté od nejstaršího po nejmladšího z nespádové oblasti. Přihlášení do spádové oblasti musí být nejpozději den před zahájením zápisu, tzn. k 1.5.

Výsledky správního řízení. Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024, seznam zveřejněn 5.6.2023

Číslo uchazečeVýsledek správního řízení
č.10přijat
č.11přijat
č.12zpětvzetí
č.13přijat
č.14přijat
č.15přijat
č.20přijat
č.21přijat
č.22přijat
č.23přijat
č.24nepřijat
č.25přijat
č.30přijat
č.31nepřijat
č.32přijat
č.33nepřijat
č.34přijat
č.35přijat
č.40přijat
č.41nepřijat
č.42nepřijat
č.43přijat
č.44přijat
č.45nepřijat
č.50přijat
č.51přijat
č.52přijat
č.53přijat
č.54zpětvzetí
č.55nepřijat
č.60přerušení řízení
č.61zpětvzetí
č.62přijat
č.63nepřijat
č.64přijat
č.65přijat
č.70přijat
č.71přijat
č.72přijat
č.73přijat
č.74přijat